Uthini umahluko phakathi kwengcinga ephangaleleyo nokucinga ngendlela egwenxa?