Ingaba imidiya yoluntu ibuchaphazela njani ubomi bolutsha?