Inkcazo yokuthanda ilizwe kwaye zeziphi iimpawu zobumi?

mohamed elsharkawy
Iinkcukacha zajikelele
mohamed elsharkawyIsifundi sobungqina: nancyNgoSeptemba 17, 2023Uhlaziyo lokugqibela: kwiinyanga ezi-9 ezidlulileyo

Inkcazo yokuthand' izwe

I-Patriotism ibonisa imvakalelo yokunxibelelana kunye nokuzibophelela kwisizwe, urhulumente, okanye uluntu lwezopolitiko. Iquka ukuba ngowelizwe kunye noluntu esihlala kulo, kunye nokukhusela ukhuseleko lwawo. Amandla okuthand' izwe axhomekeke kwimvakalelo yokuzinikela kwilizwe, kwisizwe, okanye kuluntu lwezopolitiko. Ukuthanda izwe kufunyanwa ngemfundo kunye nokwazisa, kwaye kufuna inkcazo echanekileyo yeenkcukacha zale ngcamango inzima. Ukuthand’ izwe kugqalwa njengokuthanda ilizwe, ngoxa ubuzwe bubonakalisa ukunyaniseka kwisizwe esinye. Ubuzwe budla ngokusetyenziswa njengesithethantonye sokuthand' izwe.

Yintoni ukuthanda izwe ngokufutshane?

Ukuthanda izwe lingqikelelo evakalisa imvakalelo yokuzibophelela kunye nokuzibophelela kwilizwe, isizwe okanye uluntu lwezopolitiko. Ukuthand’ izwe kunokugqalwa njengenxalenye yokuthand’ izwe, apho ukunyaniseka nenyameko zijoliswe kwilizwe likabani. Ukuthand’ izwe kusenokuchazwa njengokukulungela ukuzincama nokuzincama ngenxa yelizwe likabani. Ulwimi sisitya kunye nesixhobo sokuqonda esisetyenziswa ngumntu wobuzwe ukudlulisa ubuni bakhe, inkcubeko kunye nobuchule bakhe. Ulwazi lwesizwe lunika ubuntu amandla kunye nokuzithemba ukuze lujongane nemingeni kunye neemfuno zesizwe. Igama elithi ubuzwe ngamanye amaxesha linokusetyenziswa njengesithethantonye sokuthand' izwe, apho umntu azive enyanisekile kwisizwe sakhe. Ilizwe lasekhaya lithathwa njengeyona nto ibalulekileyo ekwakheni ubuwena besizwe nasekuphuculeni ubuzwe. Ilizwe lasekhaya libonisa impucuko, imbali, iinqobo ezisemgangathweni kunye nemigaqo elusekwe kuyo uluntu. Ngoko ke, kufuneka sigcine amaqhina esizwe kwaye sixhase uphuhliso nenkqubela yelizwe lethu.

Yintoni ukubaluleka kokuthand' izwe?

I-Patriotism yenye yeenqobo ezisisiseko kubomi bomntu kunye noluntu. Imele ukuba ngowabanye, ukunyaniseka, ukuthanda ilizwe lakowethu kunye nokuziva ungowoluntu olunye. Ukuthand' izwe komeleza amaqhina oluntu kwaye kukhokelela ekwakhiweni koluntu olumanyeneyo noluqondayo. Ukuthanda izwe kugqalwa njengeyona ntshukumisa iphambili yokuzincama nokusebenza nzima ukuze kuphunyezwe inkqubela nenkqubela yesizwe. Ngumoya oqhuba uluntu kwaye ukhuthaze abantu ukuba babe negalelo ekwakheni nasekuphuhliseni ilizwe.

Kukwabalulekile ukuba ukuthanda izwe kukhusele ilizwe nokukhusela ulongamo nokuzimela kwalo. Ilizwe lasekhaya yindawo apho abantu baziva bekhuselekile, bezinzile kwaye bekhuselekile. Baziva amandla kunye nokuzithemba okuyimfuneko ukukhusela ilizwe kunye nokukhusela imida yalo kuyo nayiphi na isongelo yangaphandle.

Ukuthand' izwe kukwakhuthaza umanyano nemvisiswano phakathi kwamalungu oluntu. Xa wonke umntu ethanda kwaye esebenzisana ukuze afezekise impumelelo yelizwe kunye nenkqubela phambili, uluntu oluqinileyo luyakhiwa olunandipha ukuqonda kunye nentsebenziswano. Ukuthand' izwe kukhulisa amaqhina oluntu kwaye konyusa umanyano loluntu, okukhokelela ekwakheni ikamva elingcono lomntu wonke.

Ukongeza, ukuthanda izwe kunegalelo ekomelezeni ubuntu kunye nenkcubeko. Ukuzingca kwethu ngelifa lemveli nenkcubeko yethu kukhulisa ukuba ngowelizwe kunye nokuthembeka kwelizwe, kwaye kusinika ukuzingca nokuba yinxalenye yeqela elinothando nelimanyeneyo. Ukuthand' izwe kusinika amandla nokomelela ukuze sigcine ubuntu bethu benkcubeko nempucuko kwaye sibudlulisele kwizizukulwana ezizayo.

Waxoxa ngengqikelelo yegama elithi homeland ngokweelwimi nangentetho yentetho kwimigca emi-5

Iintsingiselo zomanyano lwesizwe

Intsingiselo yomanyano lwesizwe lumanyano nomanyano phakathi kwabantu ngabanye, enoba bayahluka ngonqulo, ngokwezoqoqosho, kwibutho labantu okanye ngokwembali. Ukuba nenxaxheba kommi ekuphuhliseni nasekukhuseleni ilizwe lakhe nothando lwakhe ngalo, ngabantu balo, nobunkokeli balo kugqalwa njengesiseko somanyano lwesizwe. Ezi ntsingiselo zibonakala kwintsebenziswano, ukudibanisa, ubumbano kunye nokunxibelelana phakathi kwamaSilamsi ngentlonipho kunye nokuthandana. Umanyano lwesizwe luvakalisa imeko yezentlalo nezopolitiko kweli lizwe, luquka umanyano lwabantu kwinjongo enye ngaphandle kokuqwalasela iimbono zobuqu. Umanyano lwesizwe sisiseko esibalulekileyo sophuhliso kunye nempumelelo yesizwe, kwaye luseka uzinzo lukarhulumente kunye nempumelelo yabantu baso. Iingxoxo ezisemthethweni zidlala indima ebalulekileyo ekomelezeni umanyano lwesizwe kunye nokubonelela ngamandla kunye nokusebenza ngempumelelo kweli lizwe. Ingqikelelo yomanyano lwesizwe ibandakanya ukuthanda umhlaba neempawu zawo eziphawulekayo, uthando nokukhethwa kwabantu belizwe, ukubambelela kwizithethe ezisisiseko zelizwe, kuquka inkolo, izithethe, amasiko nemiqondiso yenkcubeko, nokukhusela nokuthethelela ilizwe lasekhaya kubo bonke. iimeko ezinokwenzeka. Umanyano lwesizwe luquka umanyano lweqela labantu kwiinkalo ezahlukahlukeneyo zobomi phantsi kwebhanile enye yolawulo.

Yimbonakaliso yokuthand' izwe?

Enye yezibonakaliso zokuthand' izwe kukubonakaliswa kommi wokubambisana kunye nokubambisana kwilizwe lakhe, kunye nokubonakalisa ukunyaniseka kunye nokuba ngowelizwe. Ukubonakaliswa kokuthand' izwe kubandakanya ukubambelela kwimiqondiso yesizwe efana neflegi kunye nomqondiso, kunye nomdla kwimbali yesizwe nenkcubeko. Ukuthanda izwe kukwabonisa ukuzingca kweli lizwe, ukukhusela iinzuzo kunye nobuchule balo, kunye nokugcina ixabiso kunye nelifa lemveli. Ukongeza, ukubonakaliswa kokuthand' izwe kubandakanya ukukhusela nokuphucula amaziko, kunye nokugcina nokuphuhlisa amaziko oluntu. Omnye wemisebenzi yommi olungileyo kukuphumeza ukuzinikela ekunyanisekeni, ekunyanisekeni, nasekungaphambanisi eluntwini.

Uthini umahluko phakathi kwelizwe lokuzalwa kunye nobumi?

Umahluko phakathi kwelizwe lasekhaya kunye nobumi uyabonakala kwingqikelelo nakwingcaciso. Igama elithi ilizwe lasekhaya libhekisa kwindawo apho abantu babelana ngokuhlala kunye nokuhlala kwaye babelane ngamakhonkco amaninzi afana nenkolo, ulwimi kunye nezithethe. Ngelixa ubumi buthetha iwonga lomntu njengommi kunye nobungakanani bokuzibandakanya kunye nokonwabela ubulungu kunye namalungelo kurhulumente. Ukuthand’ izwe kunokugqalwa njengembonakaliso ecacileyo yeemvakalelo zothando nokunamathela kwilizwe lakowabo kunye neempendulo ezingokweemvakalelo ezivela kulo. Ngokuphathelele ubumi, kufuna ukusetyenziswa kwemithetho kunye nokuzibophelela kokwenene komntu kwizinto ezinceda abantu kunye nelizwe, ukongeza ekubambeleleni kwiinqobo zenkolo nobuntu. Igama elithi ummi osebenzayo linokusetyenziswa ukuchaza umntu othatha inxaxheba nabanye ekunyuseni umgangatho wenkcubeko yoluntu. Ngokufutshane, ilizwe lokuzalwa libhekisa kwindawo kunye nokuba yeyakho, ngelixa ubumi bubandakanya ingqikelelo esemthethweni, amalungelo kunye nezibophelelo ummi azonwabelayo kurhulumente.

Ithini ingqikelelo yelizwe lasekhaya? - Umxholo

Ziziphi iimpawu zobumi?

Iimpawu zobumi ziquka inkululeko, ukuthatha inxaxheba, amalungelo oluntu, intlonipho yemithetho, ukuba ngamalungu, umsebenzi, ulwazi kunye nokukhuthala. Ubummi bukwathetha ukuba nomona nothando ngelizwe. Ngokwemeko yezopolitiko, ubumi bubhekisa kumalungelo urhulumente aqinisekisayo kubemi kunye nezibophelelo azinyanzelise kubo. Ukongezelela, iimpawu zommi olungileyo ziquka ukunyaniseka nobulungisa, ukuhlonela abanye nokwamkela umgaqo wokubaphatha ngendlela ebeya kuthanda ukuba bamphathe ngayo. Ummi olungileyo ngumzekelo womgaqo-siseko, wokuziphatha, womthetho, osebenzayo, osekelwe kwixabiso, isizwe, inkolo, inkcubeko, ezopolitiko, ezoqoqosho, ezentlalo, ezenzululwazi, kunye nenkqubo yokusebenzelana nayo yonke into. Olunye lweempawu zobumi obuhle kukuqinisa uthando lwelizwe ezintliziyweni zamalungu oluntu, ngakumbi ulutsha, abantwana, nabafikisayo, kuba ukuthanda ilizwe lasekhaya yinxalenye yendalo yomntu kwaye kuthathwa njengolona phawu lubalulekileyo. oko kufuneka kuphuhliswe.

Zeziphi iintlobo zobumi?

  1. Ubumi bezopolitiko: bubhekisa kumalungelo nemisebenzi enxulumene nentatho nxaxheba yezopolitiko kunye nokuthatha inxaxheba ekuthathweni kwezigqibo zikarhulumente. La malungelo aquka ilungelo lokuvota, unyulo, ukubaleka isikhundla sikarhulumente, kunye nelungelo lokuthetha ngezopolitiko.
  2. Ubumi beNtlalo: Kubhekisa kumalungelo kunye nemisebenzi enxulumene nokuthatha inxaxheba kunye nokuphucula uluntu. La malungelo abandakanya ilungelo lemfundo, ukhathalelo lwempilo, ukukhuselwa koluntu, kunye nelungelo lokuhlala ngokusebenzayo kuluntu kunye nokuthatha inxaxheba kwimisebenzi yoluntu.
  3. Ubumi boQoqosho: bubhekisa kumalungelo nemisebenzi enxulumene nokuthatha inxaxheba kuqoqosho kunye nokufikelela kumathuba oqoqosho. Apha kuquka ilungelo lokusebenza, ukufumana umvuzo, ukuthatha inxaxheba kushishino norhwebo, kunye nokuxhamla kumathuba ophuhliso lwezoqoqosho.
  4. Ubumi bendalo esingqongileyo: bubhekisa kumalungelo nemisebenzi enxulumene nokugcinwa kwendalo kunye nokuba negalelo kuzinzo. La malungelo aquka ilungelo lemekobume ecocekileyo nenempilo nokuba negalelo kulondolozo lwezityalo nezilwanyana ezohlukeneyo nokugcinwa kobutyebi bendalo.

Inkcazo yokuthand' izwe - imigca

Iimpembelelo zokuthand' izwe ngokokuziphatha?

Intsingiselo yokuthand' izwe ziindlela zokuziphatha kunye nemigaqo enxulumene nokunyaniseka kunye nokuzibandakanya ngokweemvakalelo kwisizwe kunye nokuba ngowaso. Ivakalisa ubudlelwane obuluqilima nobohlukileyo umntu azivayo kwilizwe lakhe nakwinkcubeko yesizwe. Ukuthanda izwe lokuziphatha kunegalelo ekomelezeni umoya wesizwe kunye nesazisi senkcubeko, njengoko ikhuthaza imilinganiselo yabantu kwaye inyamekela imilinganiselo yokuziphatha kunye nemilinganiselo ephakamileyo eyahlula isizwe kwaye iphakamisa ixabiso lalo.

Iintsingiselo zokuthand' izwe zibandakanya izinto ezininzi ezibalulekileyo kunye neengcamango, ezinjengokunyaniseka, ukuba ngowesizwe, kunye nokuzibandakanya ngokomzwelo kuso. Ukwabandakanya imigaqo yokuziphatha enegalelo ekukhuthazeni ubulungisa, ukulingana, inkululeko kunye nentlonipho yamalungelo oluntu. Iinqobo zokuziphatha zokuthand' izwe zikwabonisa inkxalabo yomdla woluntu kunye nokuthatha inxaxheba okubonakalayo kuphuhliso kunye nenkqubela phambili yesizwe.

Kwelinye icala, kubalulekile ukuqaphela ukubaluleka kwemilinganiselo yokuziphatha ekuxhaseni ukuthanda izwe. Iindlela zokuziphatha zikhokelela ekuziphatheni kwabantu kunye negalelo ekomelezeni iimpawu zobuntu eziqinileyo nezinoxanduva, ezikhokelela kuphuhliso loluntu kunye nempumelelo yenkqubela phambili kunye nokuchuma. Ukongezelela, ukuthanda izwe kusisiseko esibalulekileyo sokwenza izigqibo ezichanekileyo nezifanelekileyo kwiinkalo ezahlukahlukeneyo zobomi.

Ikhonkco elifutshane

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *


Imiqathango yezimvo:

Ungahlela lo mbhalo kwi "LightMag Panel" ukuze utshatise imithetho yezimvo kwindawo yakho